ZASTUPOVANIE POŠKODENÉHO

Ublížili Vám alebo Vašej blízkej osobe na zdraví, bola Vám spôsobená majetková, morálna (psychická) alebo iná ujma alebo boli porušené či ohrozené iné Vaše zákonom chránené práva alebo slobody?

V závislosti od intenzity protiprávneho konania páchateľa ste sa stali obeťou trestného činu alebo priestupku. Minimálne boli v neposlednom rade porušené Vaše občianske práva. Mnohokrát násilie na našej osobe páchajú nám najbližší ľudia, rodinní príbuzní. Početnou skupinou páchateľov sú neznáme osoby, ktoré nezákonným spôsobom zasiahnu do našich práv a slobôd. Niekedy sa staneme obeťou chybného rozhodnutia alebo postupu štátnych orgánov.

Každý prípad je špecifický a vyžaduje si iný zákonný postup. V závislosti od spomínanej intenzity môžete byť účastníkom správneho konania, konania o priestupkoch, trestného konania alebo civilného konania. Každé konanie pred štátnym orgánom má svoje špecifiká, vrátane postavenia poškodenej osoby – jej účasti v konaní, práv, ktoré jej prináležia, ale aj povinnosti atď.

Najzávažnejšie protiprávne konania voči rôznym zákonom chráneným objektom (právo na život, zdravie, sloboda, starostlivosť, nerušené vlastníctvo) sú posudzované ako trestné činy. Napriek snahe štátu zabezpečiť riadne a v čo najkratšom čase prešetrenie skutku, potrestanie páchateľa, odškodnenie poškodených, trestné konanie je častokrát zdĺhavé a psychicky vyčerpávajúce. Poškodení s osobitnou potrebou ochrany (deti, starší ľudia, ženy) sú častokrát neúmerne a necitlivo podrobovaní výsluchom a iným úkonom trestného konania, nie je s nimi zaobchádzané tak, ako by si to vyžadovala situácia, v ktorej sa nachádzajú, čím si prešli. V neposlednom rade im nie sú jasne a zrozumiteľne vysvetlené všetky ich práva, na ktoré majú nárok, prípadne ich vplyvom prežitej traumy nepochopia správne a tieto práva si neuplatnia tak, ako by mohli.

Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica  poskytuje kvalifikované zastupovanie poškodeného predovšetkým v trestnom konaní (prípravnom konaní i konaní na súde), ako aj zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov štátom. Zastúpenie advokátom zaručí poškodenému:
- analýza najvhodnejších možnosti vyriešenia jeho veci s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu,
- primerané zákonné zaobchádzanie zo strany štátnych orgánov v konaní,
- riadne a včasné uplatnenie všetkých práv, ktoré mu prináležia, najmä práva na náhradu škody spôsobnej trestným činom, práva na ochranu jeho osoby,
- riadne a včasné uplatnenie odškodnenia od štátu v prípade vzniknutej ujmy na zdraví (ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví, smrť, morálna škoda).


Zastupoval som obeť trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, znásilnenia, obeť ublíženia na zdraví atď.


Priamy kontakt na advokáta 0918 931 021

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk