SLUŽBY KLIENTOM

GDPR dokumentácia

 • zaslanie formulárov za účelom zistenia rozsahu a spôsobu spracovania ochrany osobných údajov
 • na základe doručených formulárov hĺboková analýza rizík pri ochrane osobných údajov klientom
 • vypracovanie GDPR dokumentácie v rozsahu:
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • zmluva so sprostredkovateľmi
  • organizačná smernica
  • záznam o uplatnených právach oprávnenej osoby
  • záznamy o porušeniach ochrany osobných údajov + prijaté opatrenia
  • usmernenie vo veci zmluvných vzťahov
  • usmernenie vo veci informačnej povinnosti
 • odovzdanie dokumentácie v listinnej podobe + USB kľúč klientovi
 • odovzdanie pokynov týkajúcich sa praktickej realizácie GDPR dokumentácie

Obchodné právo - hlavné zameranie

 • Príprava, analýzy a pripomienkovanie obchodno-právnych zmlúv
 • Právo obchodných spoločností a družstiev (ich založenie, zmena právnej formy, likvidácia a výmaz, zvyšovanie a znižovanie základného imania, vzťahy medzi spoločníkmi)
 • Zastupovanie pred obchodným registrom príslušných Okresných súdov
 • Zabezpečenie zápisu zmien v obchodných spoločnostiach v príslušnom obchodnom registri a živnostenskom registri
 • Mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka, najmä vymáhanie splatných pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní
 • Vymáhanie pohľadávok

Trestné právo - hlavné zameranie

 • Ochrana práv obvineného počas trvania celého trestného konania
 • Ochrana práv poškodeného počas trvania celého trestného konania
 • Vyhľadávanie dôkazov na ochranu práv klienta
 • Vypracovanie komplexných právnych analýz v oblasti trestného práva
 • Kvalifikované spísanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní
 • Podávanie opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov

Občianske právo - hlavné zameranie

 • Autorizácia všetkých typov zmlúv o prevode nehnuteľností, ich elektronické podania na kataster
 • Príprava, analýzy a pripomienkovanie občiansko-právnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná a podnájomná zmluva)
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka
 • Vlastnícke právo (jeho nadobúdanie, trvanie a strata, vyvlastnenie, spoluvlastníctvo, byty a nebytové priestory, kataster nehnuteľností)
 • Vecné práva k cudzej veci (záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo)
 • Právo nehnuteľností (spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, prevod a nájom nehnuteľností)
 • Pozemkové právo (vyporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a ich prevody)

Správne právo - vedľajšie zameranie

 • Správne súdnictvo
 • Priestupkové konanie

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk