Právna rada online

www.advokathric.eu/pravnaradaonlinePrávna rada - online“ alebo inak povedané „e-lawyering“ je jedna z najviac expandujúcich foriem poskytovania právnej služby. Právna poradna online ponúka okrem iného spoľahlivú, bezpečnú a profesionálnu formu poskytovania právnych služieb, ktorá je dostupná klientom kdekoľvek, kde majú prístup na internet.

Prevaha verejnosti na Slovensku uprednostňuje radu známych resp. využije sa často veľmi jednoduchý a nedokonalý vzor podania alebo zmluvy namiesto právnej pomoci kvalifikovaného právnika. Opomenutie rady profesionála však často spôsobí vznik právnych problémov, ktoré nezriedka končia dlhotrvajúcim súdnym sporom. Tieto súdne spory bývajú mnohonásobne nákladnejšie ako preventívna právna služba. Advokátska kancelária sa rozhodla v rámci portfólia svojich právnych služieb umožniť užívateľom internetu riešiť právne problémy prostredníctvom online právneho poradenstva.


Celkovo využilo online právne poradenstvo za tri roky fungovania 64 klientov.


Advokátska kancelária garantuje:

  • kvalifikovanú právnu radu (profesionálny tím právnikov a externých spolupracovníkov)
  • absolútne zachovanie vašej anonymity (advokát je viazaný zo zákona mlčanlivosťou a postupuje striktne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
  • úsporu času a peňazí

Cena právnej rady – online je 19,- € (slovom devätnásť eur).

Poučenie (prosíme prečítať):

  • Kvalifikovaná právna rada sa považuje za odpoveď advokátskej kancelárie na otázku zaslanú emailom.
  • Obsahuje stručné zhodnotenie situácie, právne možnosti jej riešenia, odporúčané právne kroky, resp. poučenie čoho sa vystríhať. Celková dĺžka právnej rady je max. do 1500 znakov (cca 15 riadkov textu). 
  • Na požiadanie bude obsahovať „Právna rada – online“ aj predbežnú kalkuláciu nákladov.
  • Online právne služby neobsahujú konkrétne dokumenty (t.j. podania na súd, žaloby, zmluvy a iné), tie sa vyhotovujú až po dohode našej advokátskej kancelárie a záujemcu.
  • Ak sa však žiadateľ rozhodne využiť právne služby kancelárie, poplatok za poskytnutie právnej rady sa započítava do celkovej odmeny advokáta.


Postup:


Prosíme, aby ste v nižšie uvedenom formulári „Problém“ opísali právny problém.
Ďalej vyplnili „Meno a Priezvisko“ a  „Bytom/Sídlo“.

Políčko „Email“ je povinné, bez zadania vašej e-mailovej adresy nie je možné zaslať odpoveď na Vašu otázku.

Políčko „Telefonický kontakt“ je taktiež povinné, bez zadania kontaktu nie je možné zaslať odpoveď na Vašu otázku.

Poplatok za „Právnu radu – online“ uhraďte prevodom na účet, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou typu A na účet vedený vo VÚB, a.s.: 2875 522 951/0200.

Právnu radu zasielame najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa jej doručenia. Dodržanie termínu je garantované advokátskou kanceláriou. Až po poskytnutí právnej rady Vám bude zaslaná faktúra na sumu vo výške 19,- € (slovom devätnásť eur).

FORMULÁR - PRÁVNA RADA ONLINE

Meno a priezvisko/Obchodné meno spoločnosti:
Bytom/Sídlo:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
E-mail: advokat@advokathric.eu:
Problém:
Kontrolný reťazec:

Nový reťazec

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk