Odmena advokáta

www.advokathric.eu/odmenaadvokataDňa 01.01.2014 schválila advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica cenník právnych služieb.


Cenník AK rešpektuje všetky pravidlá stanovené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Cenník AK taktiež plne korešponduje a zohľadňuje možnosti klientov v súčasnej dobe a náročnosť nimi žiadanej právnej služby.

Cenník AK kombinuje štyri z piatich foriem stanovovania odmeny advokáta podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb


Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky preferujeme dohodu medzi advokátom a klientom a stanovenie  tzv. zmluvnej odmeny zodpovedajúcej Cenníku AK, právnej náročnosti služby a možnostiam klienta.


Paušálna odmena

Odmena sa stanovuje paušálne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas. Dohodnutá paušálna odmena je fixná, podchytená písomnou zmluvou.

Tarifná odmena
Odmena sa určuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov vykonaných advokátom, zvyčajne túto formu využívame v oblasti trestného práva a vymáhania pohľadávok.

Podielová odmena
Odmena dohodnutá vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Využívame v právne veľmi zložitých prípadoch, po dohode s klientom. V prípade neúspechu nežiadame odmenu.

Cenník AK je k dispozícii k nahliadnutiu každému záujemcovi o právne služby spolu s výhlaškou Ministerstva spravodlivosti.

Informatívne stretnutie spojené s odovzdaním dokumentov zo strany záujemcu o právne služby nie je spoplatnené.


 

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk