ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ADVOKÁTA

V roku 2013 bol schválený Národnou radou SR  zákon o elektronizácii verejnej správy.  Od 3. februára  2014 sprístupnila NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), organizácia Úradu vlády SR, na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk prevádzku elektronických schránok podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Cieľom týchto postupných krokov štátu je plná elektronizácia verejnej správy, ktorá bude znamenať pre bežných občanov odstránenie opakovaných návštev úradov, zníženie chybovosti podaní, ale predovšetkým šetrenie času a peňazí.  Občan i podnikateľ (fyzická osoba/právnická osoba) môže vybaviť úradné záležitosti z jedného miesta prostredníctvom počítača bez nutných návštev úradov na úkor svojho voľného alebo pracovného času.

Verejná správa sa týmto krokom stáva dostupnejšia z akéhokoľvek miesta, efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania a byrokracie. Elektronizácia verejnej správy ponúka benefit v podobe nižších nákladov, je teda lacnejšia a súčasne pri jej využití sa skracujú orgánom verejnej správy lehoty na vybavenie.

Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica disponuje od roku 2012 zaručeným elektronickým podpisom, ktorý umožňuje bezproblémovú komunikáciu s orgánmi verejnej správy. Elektronické služby advokátskej kancelárie JUDr. Ivana Hrica znamenajú pre klientov:
 
   - časovú úsporu: elektronické podanie bez omedzenia úradnými hodinami, kedykoľvek počas celého týždňa,
   - finančnú úsporu: elektronické podanie znižuje poplatky minimálne  o 50 % oproti klasickému podaniu,
   - zvýšenú bezpečnosť: každý dokument je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom advokáta, čo garantuje pravosť dokumentu. 

Ponúkané služby:
  • Elektronická komunikácia s katastrom - autorizácia kúpnych zmlúv (Webovým vkladom do katastra ušetrí aj vyše sto eur , denník SME, vydané dňa 02.03.2014)
  • Elektronická komunikácia s Obchodným registrom SR
  • Elektronická komunikácia so všetkými súdmi v Slovenskej republike
  • Elektronická komunikácia s Obchodným vestníkom SR
  • Elektronická komunikácia s daňovými úradmi, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami atď.

 

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk