AUTORIZÁCIA KÚPNYCH ZMLÚV

Odo dňa 11.04.2011 poskytuje Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica autorizáciu zmlúv pri prevode nehnuteľností.

Autorizácia zmlúv pri prevode nehnuteľností zahŕňa:
  • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti
  • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza
  • posúdenie, či sa zmluva neprieči dobrým mravom
  • posúdenie, či uzavretím zmluvy nenastane skutočnosť zakladajúca vznik škody klientovi
  • overenie podpisov účastníkov zmluvy
  • podanie návrhu na príslušný kataster spolu s doručením príslušných listín
  • zaplatenie správneho poplatku v mene klientov
  • zodpovednosť advokáta za vznik škody

Autorizácia šetrí čas klienta - lehoty na katastri sa skracujú. Lehota na rozhodnutie pri klasickom podaní na kataster sa znižuje z 30 dní na 20 dní odo dňa doručenia návrhu a zaplatenia správneho poplatku.  Autorizácia šetrí peniaze klienta, keďže poplatky na kataster vedia byť nižšie až o 75 % oproti klasickému postupu. Pri podaní návrhu klientom je správny poplatok je 66 €, podanie návrhu advokátom pri autorizavanej zmluve znižuje správny poplatok na 18 €.

Ako bolo vyššie uvedené advokát autorizujúci zmluvu zodpovedá za vznik škody účastníkom zmluvy. Výška poistného krytia advokátskej kancelárie JUDr. Ivana Hrica je 260.000,- € na základe poistnej zmluvy č. 1050059443 uzavretej medzi Slovenskou advokátskou komorou a poisťovňou Wüstenrot poisťovňa, a.s. na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti v znení neskorších zmien a doplnkov a pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Toto poistné krytie je dostatočné aj pri prevodoch nehnuteľností vo vyššej ako zvyčajná cena nehnuteľnosti.

Prečítajte si:
1. Webovým vkladom do katastra ušetrí aj vyše sto eur. (Denník SME, vydané dňa 02.03.2014)
2. Autorizácia zmluvy je zárukou istoty.  (Denník Pravda, vydané dňa 19.08.2010)

Je na zváženie, či kompletný právny servis, vrátane prípravy dokumentov, poplatkov, overenia podpisov  a v neposlednom rade návrhu na kataster nestojí za zaplatenie odmeny advokáta, ktorá tvorí len zlomok hodnoty nehnuteľnosti.

Za obdobie troch rokov ponuky tejto služby advokátskou kanceláriou bolo autorizovaných viac ako 50 zmlúv o prevode nehnuteľností.Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk